لنز دوربین دیجیتال

بستن


لنز دوربین دیجیتال

 

در يك دوربين قطع كوچك كه از فيلم mm 36×24 استفاده مي كند ، يك لنز mm 50 لنزی نرمال به حساب مي آيد.اين لنز نه تصوير را بزرگتر و نه كوچكتر مي كند.

لنزي كه باعث مي شود موضوع عكس بزرگتر شود به لنز تله مشهور است كه فاصله كانوني آن بيشتر از mm 50 است و اگر موضوع عكس كوچكتر از اندازه طبيعي آن شود ، آن لنز ، لنز وايد است.

لنزهاي با فاصله كانوني متغير به لنز زوم مشهور هستند.

در لنز نرمال ، فاصله كانوني برابر اندازه قطر كادر نگاتيو است. دوربين ديجيتال داراي گيرنده نوري يا سنسوري است كه اندازه آن خيلي كوچكتر از قطع يك فيلم است. از اين رو لنز نرمال در دوربين ديجيتال كوچكتر از لنز نرمال در دوربينهاي سنتي قطع كوچك است.

فاصله كانوني لنز ، معمولاً در دوربينهاي ديجيتال معادل فاصله كانوني لنزهاي دوربينهاي قطع كوچك در نظر گرفته مي شود.

زوم ديجيتال : دوربينهاي ديجيتال داراي هر نوع زوم اپتيك و ديجيتال هستند. زوم ديجيتال به معني اين است كه دوربين به طريق الكترونيكي و ديجيتالي يك تصوير را بزرگ مي كند. اما در اين حالت عكس نمي تواند داراي اطلاعاتي بيشتر از آن چيزي كه زوم اپتيك عرضه مي كند، باشد. از اين رو كيفيت زوم ديجيتال بسيار پايين تر از زوم معادل اپتيك است.

جهت بزرگ كردن يك عكس مي توانيد از يك نرم افزار تصويري ، بعد از برداشتن عكس استفاده كنيد.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت