برکت توبه

بستن


برکت توبه

 

در زمان حضرت موسی (ع ) مدتی باران نبارید ومزارع رو به خشکی رفت و قحطی فراگیر شد .

مردم تضرع کنان به حضور موسی (ع) آمدند و از او خواستند تا نماز استسقا بخواند بلکه باران ببارد.

آن حضرت به همراه جمعیتی بالغ بر 70000 نفر به صحرا رفتند ونماز به جا آوردند اما هرچه دعا کردند سودی نبخشید و بارانی نیامد.

موسی (ع)به در گاه خداوند عرض کرد بار خدایا با هفتاد هزار از بندگانت هرچه دعا میکنیم باران نمی بارد علت چیست؟

خطاب آمد: درمیان شما فردی است که 40سال است معصیت مرا می کند او را بگو تا از میان جمع خارج گردد تا دعایتان را مستجاب گردانم.

موسی(ع)عرض کرد صدای من آن قدر بلند نیست که 70000آنرا بشنوند .

خداوند فرمود: تو اعلان کن من صدایت را به همگان خواهم رساند .

آنگاه موسی (ع)بانگ زد و همه آن راشنیدند .

مرد معصیت کار که دریافت کسی از میان جمع خارج نشده فهمید که کسی خطا کار تر از خود وی نیست با خود گفت: اگر از جمع خارج شوم آبرویم می رود و اگر نه بارانی نمیبارد .در همان لحظه به توبه پرداخت وزمانی نگذشت که بارانی پر برکت باریدن گرفت .

موسی (ع) در شگفت شد و عر ضه داشت: بار الها از میان جمع کسی خارج نشد پس چگونه باران بارید؟

خداوند فرمود:شمارا به خاطر همان شخص سیراب گرداندم .

موسی (ع) از خداوند خواست تا آن فرد را که مورد مغفرت الهی قرار گرفته بود زیارت نماید و پاسخ شنید:

آن گاه که گناه و عصیان می ورزید رسوایش نساختم حال که توبه کرده چگونه رسوایش کنم؟

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت